کارسوق هوا و فضا

موضوع : کارسوق هوا فضا، ساخت موشک آبی            

 تاریخ : 1401/12/04

مخاطبین: کلیه پایه ها

هدف : آگاهی و ارتقای سطح علمی مهارتی و یکروز شاد و مفرح 

 

شرح کوتاه از فعالیت ها : 1- آموزش و ساخت موشک های آبی 2- پرتاب موشک های آبی 3- اهداء لوح تندیس به برترین ها

نتیجه :  سطح ارتقاء و آگاهی دانش آموزان  علمی و مهارتی