کلاس های رباتیک دبیرستان فرزانگان3

  •  
  • کارگاه رباتیک به عنوان بخشی برای روشنایی چراغ تفکر و خلاقیت دانش آموزان دبیرستان فرزانگان 3 فعالیت می کند .

در این کلاس ها هر یک از دانش آموزان ایده های خود را با استفاده از قطعات الکترونیکی و ابزارهای مختلف به جریان در می آورند .

لحیم کاری ، بستن مدار های گوناگون ،برنامه نویسی ربات و در نهایت اندازه گیری و تست باعث مثبت تر شدن پتانسیل کلاس شود و این مهم یادگیری بدون هیچ مقاومتی را موجب می شود .

علی رغم افت و تقویت های مسیر، این راه ورود دانش آموزان دبیرستان فرزانگان3  را به عرصه های بزرگ و قدرتمند و عمیق علمی و عملی سوق می دهد.

کلاس رباتیک دبیرستان فرزانگان3 متوسطه اول

 

کلاس رباتیک دبیرستان فرزانگان3